Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
* Formule blad: 01 *
------------------
[Index] [Home Page] [Previous Page Inhibit] [Next Page] [Selctie Toepassing] [GuestBook] [Mail] [All Files]
------------------
Beginselen der Elektriciteitsleer
-01 De wet van Ohm. -02 De wet Coulomb.
-03 De wet van Kirchhoff. -04 De galvanische elementen.
------------------
- 01- De Wet van Ohm; Top
Een spanning is de oorzaak van het ontstaan van een elektrische stroom.
De stroom door een keten ondervindt op zijn weg een zekere weerstand.
Uit proeven is gebleken, dat de sterkte van de stroom
(I) afhankelijk is van
de grootte van de spanning
(U) en van de weerstand (R) .

Zo blijkt bij constante weestand: (zie figuur 1)

wordt de aangelegde spanning 2 x zo groot, dan wordt ook de
stroomsterkte 2x zo groot.

wordt de aangelegde spanning 4 x zo groot, dan wordt ook de
stroomsterkte 4x zo groot.

We zeggen nu, dat bij constante weerstand:

           de stroomsterkte recht evenredig is met de spanning.

Voorbeeld:        (1)        I=U/R        0,2A = 20V/100[Ohm]

Voorbeeld:        (2)        I=U/R        0,4A = 40V/100[Ohm]

Voorbeeld:        (3)        I=U/R        0,8A = 80V/100[Ohm]

Zo blijkt bij constante spanning: (zie figuur 2)

wordt de weerstand 2 x zo groot, dan wordt ook de stroomsterkte
2x zo klein.

wordt de weerstand 4 x zo groot, dan wordt ook de stroomsterkte
4x zo klein.

We zeggen nu, dat bij constante spanning:

            de stroomsterkte omgekeerd evenredig is met de weerstand.

Voorbeeld:        (1)        I=U/R        0,4A = 40V/100[Ohm]

Voorbeeld:        (2)        I=U/R        0,2A = 40V/200[Ohm]

Voorbeeld:        (3)        I=U/R        0,1A = 40V/400[Ohm]

        We onthouden:       U = I x R

        In woorden:       spanning = stroomsterkte x weerstand.

        Uit de formule U=IxR herleiden we I=U/R en R=U/I

[U=IxR]
[U=IxR]
Top
- 02- De Wet van Coulomb; Top
Elektrische lading, wet van Coulomb.

Evenals we de lengte van een draad meten in meters en een hoeveelheid
vloeistof in liters, hebben we voor een hoeveelheid elektriciteit een maat.

    Een hoeveelheid elektriciteit wordt gemeten in coulombs.

Een coulomb elektriciteit bevat ongeveer 6,3 triljoen elektronen. Dit is
een zeer grote hoeveelheid! ( 1 triljoen is een 1 met 18 nullen).


    6.300.000.000.000.000.000 elektronen is bij benadering 1 Coulomb.

Passeert er op een zeker punt in een medium in 1 seconde een lading
van 1 coulomb, dan noemt men dit een stroomsterkte van 1 ampŤre.

Er geldt algemeen:
  lading = stroom x tijd

In formule               [Q=Ixt]

Per definitie is:

1 Coulomb
(Q = 1C) de hoeveelheid lading, welke door een stroom van
1 ampŤre
(I = 1A) in 1 seconde (t = 1sec.) wordt verplaatst.

Algemene uitdrukkingen welke het verband aangeven tussen "Lading" (Q), "Stroom" (I) en "Tijd" (t) zijn:
[Qt=]

De krachtwerking tussen twee ladingen Q1 en Q2, welke zich bevinden op
onderlinge afstand R, is gelijk aan:
[K=]
[Eo=]

[er=] = relatieve diŽlektrische constante van het medium waarin Q1 en Q2
zich bevinden (voor lucht en vacuŁm is [er=] = 1). Zie fig.3 voor symbolen.


        Ongelijknamige polen trekken elkaar aan.    (Fig.4a)
        Gelijknamige polen stoten elkaar af.                (Fig.4b)

De krachtwerking is recht evenredig met het product van de lading
en
omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand.

In klare taal;
Lading 2x zo groot de kracht ook 2x zo groot.
Wordt de afstand 2x zo groot dan wordt de kracht Kx:(2x2)=Kx/4   is  4 maal kleiner.
Wordt de afstand 4x zo groot dan wordt de kracht Kx:(4x4)=Kx/16 is 16 maal kleiner.


Immers 2 kwadraat = 4    en    4 kwadraat = 16
[Term table]
Figuur: 3
[Electric force 1]
[Electric force 2]
Top
- 03- De wetten van Kirchhoff; Top

------------------

Geraadpleegde werken;

- Electrotechnisch vademecum. N.V. Uitgeversmij ∆.E. Kluwer Deventer - Antwerpen.
- Handleiding ten behoeve van de opleiding voor V.E.V. Examens Deel A.
  Uitgever; Vereniging tot Bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs in Nederland.
- Electronic Engineering Processes. By bb Business Books.
- Grundlagen der medizinischen Elektronik. Akademische Verlagsgesellschaft Frankfurt am Main.
- Fysische materiaalkunde door Prof.Dr. C.Zwikker deel 1 & 2. Wetenschapelijke Uitgeverij N.V. Amsterdam.

* *
[Next] Analoog
[Up] Toepassingen
[Home] Home Page
[QuickView] QuickView
[Index] Index
[All Files] All Files
[Mail1] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site
[Mail2] Send EMail to Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site -OldBen-


Thanks for visiting Van Brakel's Electronic Hobby and Fun Site

Last modified on Tuesday 29 February 2000